Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Ramsar
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Ofrar vi vipa for å redde...
NOF OA gir ut hefte om fugler...
Kautokeino JFF krever å skyte...
Vil bygge større...
Fortsatt ledige ruter i årets...
Krever at krykkjer i...
Rødstrupesanger-revisjon...
Oppdatert liste over fugler...

E-mail


Nasjonalt våtmarksenter bør etableres på Lista!
By Jonas Langbråten 03.04.2014 at 13:59 - Edited 04.04.2014 at 14:32

Lista bør autoriseres som et nasjonalt våtmarksenter! Et autorisert våtmarksenter er et sted for formidling av kunnskap om våtmarker i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv, til et bredt publikum.

Kronikk i Farsunds Avis, skrevet av:
Bjørn Vikøyr, prosjektleder, Fylkesmannen i Vest-Agder
Ørnulf Haraldstad, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Vest-Agder
Katrine Skajaa Gunnarsli, sjefingeniør, Fylkesmannen i Vest-Agder


Fem våtmarksentre ble autorisert i Norge i 2012: Nordre Øyeren våtmarksenter i Akershus, Oslo våtmarksenter på Fornebu, Holmen våtmarksenter i Tønsberg, Jæren våtmarksenter i Stavanger og Ørland våtmarksenter på Fosen. Hvert senter får 800 000 kroner i driftstilskudd fra Miljødirektoratet i 2014. Lista sendte en god søknad, men nådde ikke opp i første runde.

Hvorfor mener vi at Lista bør etableres som et nasjonalt våtmarksenter?
Lista har så avgjort våtmarker med et naturmangfold som kvalifiserer for et nasjonalt senter. Langstrakte og varierte havstrender, med store mengder tang som er kastet opp av sjøen, fem store grunne havbukter, fem grunne og næringsrike innsjøer og to artsrike sumpområder. Store deler av denne naturen ble vernet gjennom den første store naturvernsaken på Sørlandet i 1987-88. Resultatet ble Lista landskapsvernområde og 10 våtmarksreservater. Blant disse er Slevdalsvannet naturreservat, som er ett av Sør-Norges største og mest artsrike kystnære sumpområder. Våtmarksreservatene på Lista fikk internasjonal status da de ble en del av den globale RAMSAR- konvensjonen. Et høyt antall trekkende og overvintrende fuglearter finnes på Lista. Farsund har med sine 366 registrerte fuglearter, det suverent høyeste antall fuglearter av alle kommunene i Norge. De viktige fugletrekkene langs Europas vestkyst passerer Lista både vår og høst.

Det pågår jevnlig overvåking av fugletrekket forbi Lista fyr. Mer enn 240 fuglearter registreres årlig. Overvåkingen på Lista fuglestasjon har vært en del av Miljødirektoratets program for terrestrisk naturovervåking i Norge siden 2005. Dette er en anerkjennelse av de omfattende systematiske fugleregistreringene Lista fugleforening og Lista fuglestasjon har gjennomført i snart 40 år. Registreringene gir grunnlag for å forske på endringer i fuglebestander og trekkatferd over tid. Dette har internasjonal interesse.

Hvordan brukes Listas våtmarker i dag?
Lista fyr er et naturlig startsted. Der er det stor parkeringsplass. Fyret er en perfekt innfallsport der du kan nyte Listalandskapet, havet, den flotte Vågsvoldvåien og Slevdalsvannet. Du kan besøke utstillinger om Listas natur og kulturhistorie og det nye sjøfuglamfiet. Amfiet er et karakterbygg der du kan sitte under tak og se på sjøfugl i all slags vær. Etter avtale kan du overvære en erfaren ekspert som ringmerker fugl.

Lista er et av de beste og mest populære mål for spesielt fugleinteresserte. Innenfor internasjonalt reiseliv, er fuglekikking en av aktivitetene som vokser mest. Også andre naturinteresserte får oppleve våtmarkene på Lista. 35 000 mennesker besøkte Lista fyr i 2013.

Sentralt i virksomheten på Lista fyr er en forsker og en privat ansatt naturveileder. De samarbeider med bedrifter og institusjoner som ønsker å besøke og ta i bruk Listas unike natur og fugleliv.

Videre utvikling?
Frivillighet, dugnad og etablerere har skapt begynnelsen på et attraktivt opplevelsestilbud i Listas rike natur. Sørnorsk kystnatur er et prosjektsamarbeid mellom grunneiere, bedrifter, organisasjoner, Lister-kommunene og Fylkesmannen, som startet i 2009. Dette har resultert i konkrete tilbud for publikum, og forsterket grunnlaget for videre utvikling. Ett eksempel er innsjøamfiet ved Nesheimvannet, nær Lista ungdomskole. Amfiet er spesialdesignet for å passe inn i landskapet og være et godt sted for fuglekikking. Her ønsker vi at barn og unge skal få oppleve og lære om fuglelivet. Nesheimvann er en viktig innsjø i Lista våtmarksystem.

Et annet eksempel er Slevdalsvannet. Der skal vi åpne opp tilgrodd vann, og bygge et amfi for formidling og opplevelse av natur og fugleliv i våtmark. Det skal inkludere muligheter for næropplevelser fra fotoskjul. Fylkesmannen prioriterer dette høyt sammen med Miljødirektoratet, Farsund kommune og lokale samarbeidspartnere.

Organisering av et våtmarksenter
Ved en eventuell autorisering vil våtmarksenteret bli etablert som et aksjeselskap. Lista flypark AS, Lista lufthavn AS, Natur og fritid AS og Norsk ornitologisk forening er aktuelle private aksjonærer. Det offentlige kan få inntil 49 % av aksjene. Senteret vil bli ledet av et styre bestående av aksjonærene. Daglig leder vil bli tilsatt. Senteret vil bli lokalisert til Lista fyr.

Aktører innen reiselivsnæring og friluftsliv har en grunnleggende interesse i å arbeide for bevaring og bruk av våtmarkene. Det er positivt at private aktører engasjerer seg i formidling og bruk av natur. Fylkesmannen støtter forslaget til organisering. Det vil styrke grunnlaget for naturvern og samfunnsmessig verdiskaping. Vi anbefaler sterkt at Miljødirektoratet autoriserer Lista som nasjonalt våtmarksenter.