Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Nesheimvann


Sørenden av vannet, Kviljobukta, er et populært stoppested for fuglekikkere. Ofte raster store antall ender her, og det er en god plass for fåtallige arter som f.eks. taffeland og lappfiskand. Foto: Jonas Langbråten


Løgan har åpent vannspeil om vinteren når mange andre vann fryser igjen. Foto: Jonas Langbråten


I Løgan kan man oppleve overvintrende vannrikse. Foto: Jonas Langbråten


I nordenden av vannet, like ved Lista ungdomsskole, er det bygget en observasjonsplass med levegg. Herfra kan man få god oversikt over fuglene på vannflaten i den nordre delen, og en steinmur kamuflerer observatørene for fuglene. Foto: Jonas Langbråten

Nesheimvann er en av de virkelig gode ferskvannslokalitetene på Lista. Området ble fredet i 1988, og har siden 1996 vært en del av ramsarområdet Lista våtmarksystem.

Kviljobukta
Kviljobukta utgjør sørenden på Nesheimvann, og er et attraktivt stoppested for fuglekikkere på Lista det meste av året. Dette er en viktig rasteplass for andefugler under trekket vår og høst, og i milde vintre kan de også overvintre i betydelige antall her så sant det er isfritt. Til tider kan det være flokker på flere hundre ender ute på vannspeilet, og de mest tallrike artene er gjerne brunnakke, krikkand, stokkand, toppand og kvinand. I disse store flokkene med ender forekommer det regelmessig flere uvanligere arter, og noen av disse kan også opptre i imponerende antall i blant. Kviljobukta er et av de aller beste stedene på Lista for å finne arter som skjeand, snadderand, knekkand, taffeland og lappfiskand.

Løgan
Løgan er et sumpområde i nordenden av sjøen. Her kan man finne spennende arter året rundt. Området er en bra plass for bl.a. vannrikse og sivhøne.

Aktuelle arter:
Svaner, gjess, ender (bl.a. skjeand, snadderand, knekkand, taffeland, bergand og lappfiskand), dvergdykker, horndykker, toppdykker, vannrikse, sivhøne, sothøne, trane, vadefugler, måker.

Adkomst:
Kviljobukta i sørenden av sjøen kan må komme til på to måter: Fra Rv43 vest for Vanse kan man ta av mot Nesheim, skiltet til Travbane. Det er asfaltert vei et lite stykke først, før man tar til høyre på en grusvei. Dette er en privat vei, hvor ferdsel foregår på eget ansvar. Først kommer man ut til Nesheimsanden (som også er en utmerket fuglelokalitet), før man kjører videre over en liten bro og inn til travbanen. Parker ved travbanen, uten å være til hinder for verken bilder eller hester, og gå et lite stykke oppover mot nord for å få utsikt til Kviljobukta. Fra motsatt side kan man komme til lokaliteten ved å ta av fra Fv651 mot Kviljo. Følg grusveien gjennom jordbrukslandskapet og ta av opp til høyre etter ca. 1 km. Grusveien går her tett inntil husveggene, så her må man kjøre forsiktig. Nesheimvannn og Kviljobukta åpenbarer seg ganske raskt på høyre side.

For å få utsikt over nordre del av Nesheimvann bør man dra til observasjonsskjermen ved Lista Ungdomsskole ved Tingvollen i Vanse. Fra Rv43 tar man av mot Listahallen, hvor man kan parkere. Herfra går man over skoleplassen og opp en liten grusvei noen få meter før man kommer til observasjonsskjermen som ble satt opp i 2013. Løgan ligger rett inntil parkeringsplassen ved Listahallen, og kan utforskes fra gangbrua.

Nærmeste overnattingssted: Kviljo hytteutleie

Siste observasjoner fra Nesheimvann
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)