Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Besøkssenteret
Ramsar
Norske besøksentre
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Legg ned arbeidet ved...
Forvaltningsplaner for...
Jakten på en helhetlig og...
Fikk ikke Stortinget med på...
Åkerriksespill i sommernatta!
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...

E-mail


Nordhasselvika


Østre del av stranden og Litlerauna. Foto: Jonas Langbråten


Steinsvika er en mindre, men likevel svært spennende lokalitet øst for Nordhasselstranden. Foto: Jonas Langbråten


Nordhasselvika er en ganske sikker plass for å se rastende islom. Foto: Jan Erik Røer


Tundrasnipe er en av artene som gjerne opptrer i vaderflokkene i Nordhasselvika på sensommeren og høsten. Foto: Jonas Langbråten

Nordhasselvika fuglefredningsområde er en del av ramsarområdet Lista våtmarksystem. Lokaliteten ligger svært lett tilgjengelig rett utenfor tettbebyggelsen ved Tjørve, og er et sted hvor både mange fugler og fuglekikkere stopper opp.

Selve Nordhasselvika har en fin sandstrand som ofte tiltrekker seg både fugl og turgåere (det siste spesielt i helgene). På vestsiden av stranden, ved Sevika ut mot Tjørveneset, finnes det et tarebelte som kan være verdt en sjekk bl.a. med tanke på spennende piplerker. I øst, fra Litlerauna til Steinsvika er strandsonen preget av rullestein. Det kan være en god investering å sette av tid til å sjekke hele stranden, fra Tjørveneset i vest til Østhasselneset via Steinsvika i øst. Området egner seg fint for fotturer, og fugl finner man langs hele strekningen.

Området kan by på spennende fugler hele året. Mest kjent er lokaliteten kanskje for sin tiltrekningskraft på vadefugler under trekket vår og sensommer/høst. Både antallet arter og individer kan bli høyt, og man kan ofte få fine nærstudier av arter som tundralo, polarsnipe, sandløper, dvergsnipe og lappspove. Potensialet for riktig sjeldne arter er alltid også tilstede. Foruten vadefugler kan man i strandsonen også finne spennende arter fra andre fuglegrupper, som f.eks. måker eller spurvefugler.

I vinterhalvåret kan man til tider finne store antall rastende ender i Nordhasselvika. Artsutvalget domineres av dykkender som havelle, svartand og sjøorre. På Nordhasseljordene, mot flyplassen litt nordøst for vika, raster det ofte en del gjess under trekktidene samt om vinteren, og disse kan også av og til trekke ut til vika.

I tillegg til rastende ender er Nordhasselvika en bra lokalitet for å se horndykker og gråstrupedykker i vinterhalvåret, samtidig som at islom er en temmelig sikker art i den samme perioden. Av og til kan man også se gulnebblom rastende her.

Aktuelle arter:
I vika ligger det ofte mye dykkender som havelle, svartand og sjøorre, i tillegg til islom (av og til også gulnebblom), gråstrupedykker og horndykker. På stranden finner man til tider store antall og et artsrikt utvalg av vadefugler under trekket, spesielt på høsten. Også av interesse kan være rastende måker, eller spurvefugler i strandsonen. På høsten og om vinteren kan man finne bl.a. fjellerke, tartarpiplerke, svartrødstjert, svartstrupe, snøspurv og lappspurv.

Adkomst
Rv43 går rett forbi Nordhasselvika på vei inn mot Borhaug, og man får fin oversikt over vika fra veien. Det er både en liten parkeringslomme og en større parkeringsplass langs veien som kan benyttes. Man kan enten utforske vika med kikkert og teleskop herfra, eller man kan gå ned på stranden mot Tjørveneset i vest eller mot Steinsvika og Østhasselneset i øst.

Nærmeste overnattingssteder: Fyrferie på Lista, Lista Flypark og Stave Gård

Siste observasjoner fra Nordhasselvika
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)